Kdo jsme

Charakteristika organizace

Městská charita Plzeň (MCHP) je ve smyslu Kán 116 CIC 1983 veřejnou církevní právnickou osobou, která nabývá právní subjektivitu rozhodnutím biskupa plzeňského a je součástí Církve římskokatolické se sídlem Praha 6 - Dejvice, Thákurova 676/3. MCHP se dnem zřízení stává členem Diecézní charity Plzeň, která je zřízena jako sdružení charit plzeňské diecéze.
Účelem zřízení MCHP je zajištění poslání Církve římskokatolické na území plzeňské diecéze v oblasti hmotné a duchovní dobročinnosti v souladu s ustanovením Kán. 114 § 2 CIC 1983.
MCHP zejména zajišťuje pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a její koordinaci. MCHP
vykonává svoji činnost na území těchto římskokatolických farností:  

 • Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje
 • Římskokatolická farnost Plzeň-Lobzy
 • Římskokatolická farnost Plzeň-Slovany
 • Římskokatolická farnost Plzeň-Severní předměstí
 • Římskokatolická farnost Plzeň-Litice
 • Římskokatolická farnost Plzeň-Bory
 • Římskokatolická farnost Plzeň-Západ

Od roku 1993 MCHP provozuje Charitní ošetřovatelskou službu.

MCHP v současné době poskytuje následující sociální služby registrované na základě rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje (podle ustanovení §79 zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů) :

 • Charitní pečovatelská služba
 • Osobní asistence Plzeň
 • Domov pro seniory sv. Jiří
 • Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem 
 • Tísňová péče
 • Domov sv. Zity - chráněné bydlení
 • Domov sv. Františka  - azylový dům
 • Domov sv. Františka  - nízkoprahové denní centrum
 • Domov sv. Františka  - noclehárny
 • Domov sv. Františka  - terénní program 
 • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni - azylový dům